News News
Minimize Maximize

በ2017 ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ምቹና ተስማሚ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮና የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ከኮሪያ የመሬትና ቤቶችና ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ ለመስራት ግንቦት 18 ቀን 2008 ዓ . ም በአዲስ አበባ ...

የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ

በመኖሪያ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በዲዛይን ዝግጅት፣ ግንባታ ክትትልና ግምግማ ዳይሬክቶሬት የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ በሸዋ ሮቢት ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች በዝዋይ ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች...

Showing 4 - 6 of 121 results.
Items per Page
Page of 41