News News
Minimize Maximize

የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ

በመኖሪያ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በዲዛይን ዝግጅት፣ ግንባታ ክትትልና ግምግማ ዳይሬክቶሬት የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ በሸዋ ሮቢት ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች በዝዋይ ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች...

Showing 5 - 8 of 121 results.
Items per Page
Page of 31