News News
Minimize Maximize
« Back

የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ

በመኖሪያ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በዲዛይን ዝግጅት፣ ግንባታ ክትትልና ግምግማ ዳይሬክቶሬት የህብረት ሥራ ማህበራት እና ማረሚያ ቤቶች ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው የግንባታ ሥራዎች ሁኔታ በሸዋ ሮቢት ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች በዝዋይ ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች በድሬደዋ ማረሚያ ቤት ክትትልና ድጋፍ የሚሰጥባቸው ግንባታዎች በቤንሻን ጉልጉምዝ ክልል ከተማ አሶሳ ከተማ በመሰራት ላይ ያሉ የህብረት ሥራ ማህበራት መኖሪያ ቤቶች በደቡብ ክልል በተለያዩ ከተሞች በመሰራት ላይ ያሉ የህብረት ሥራ ማህበራት መኖሪያ ቤቶች በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች በመሰራት ላይ ያሉ የህብረት ሥራ ማህበራት መኖሪያ ቤቶች